ויקהלו כל-עדת בני ישראל שלה וישכינו שם את- אהל מועד והארץ נכבשה לפניהם: יהושע יח,א