44.jpg

ויתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל-שמואל הרמתה: ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה-לנו מלך לשפטנו ככל-הגוים. שמואל א ח, ד-ה