ודויד וכל-ישראל משחקים לפני האלהים

דברי הימים א יג, ז-ח