top of page

 

 

 

את אברהם אבינו, אבי האומה, משבח אלוהים בתורה.

כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט.

 

המעלה הגדולה ביותר של יהודי היא, כאשר הוא מעביר את  המסורת, את המורשת, את הרקע שלו הוא מעביר לבניו ולביתו אחריו.

 

דניאל אופיר האמן, מקדיש את חייו להעברת המורשת ,

בדרך של הנחלת חינוך ודרך ארץ יהודית, להעביר אותם לדורות הבאים.

אין לנו אלא לשבח אותו על פעילותו זו לאורך כל השנים, ובאופן מיוחד על הסרט הזה שבא להדגיש את הפרטים החשובים הללו של מורשת עם ישראל לדורותיו.

קטע מתוך הסרט "מבראשית לקוממיות" - הרב דוד לאו

bottom of page