top of page

 

 

נביא משמעותו בעברית - מביא. הוא זה שמביא את דבר ה' אל העם. הנביא לעיתים תפקידו להוכיח את העם, לגעור בהם על מעשים שליליים, לציין בפניהם את העובדה שדרכם היא דרך שמובילה לאבדון חלילה. מהצד השני, נביא נשלח גם לעודד את רוח העם בימים קשים.  

הנבואות לא תמיד נתקבלו בצורה יפה, הנבואות לעיתים נתקבלו בצורה כואבת וקשה. אם ניקח לדוגמא את ירמיהו הנביא, ירמיהו נביא שבא ומתנבא שהדרך של העם, של עבודה זרה, של גילוי עריות, של שפיכות דמים. דרך שלילית שתביא לחורבן. לא אוהבים המלכים לשמוע את מילותיו, ודואגים המלכים להשליכו לבית כלא. בור בחצר המטרה. היו גם שניסו להורגו. את הנביא עמוס מגרשים בלעג, בקלס, לך חוזה, לשון של לעג. אתה חוזה, אתה הוזה, מדבר דברים שאינם של טעם.

 לעומת זאת, כאשר מתרחש החורבן, עומד הנביא ירמיהו, אותו נביא, מתבטא בנבואות נחמה, יש עוד עתיד, לא להתייאש, לא לעזוב את המורשת לא להתנתק מהמורשת, אלא להיפך, לדבוק בה, כיוון שיש עתיד לעם, עם שזוכר את עברו, גם יש לו בהחלט סיכוי טוב מהווה לצאת לקראת עתיד טוב.                                                                                                                                                                                                                                    

הנביא ישעיהו, מצד אחד נבואות זעם על ויקוו לעשות ענבים, קיוויתי לראות מכם ברכה, וייעש באושים, פרי באושים, דברים שליליים. מצד שני, נחמו, נחמו עמי יאמר אלוהיכם. נחמו, דברו מילות נחמה, הרגיעו בבקשה. כך גם הנביא הושע. מצד אחד ביטויים קשים, ומבקש שובה ישראל עד ה' אלוהיך. חזרו בבקשה אל אלוהים, אל הדרך הנכונה, אל הדרך הישרה. והוא אומר, ישרים דרכי ה' , אתם תצליחו, אם רק תשתדלו להיות בדרך הטובה.                                                                                                                              

נביאים פעלו לכל אורך תקופת בית ראשון. לאורך התקופה הראשונה של גלותו של עם ישראל בבל, לאחר חורבן בית המקדש הראשון, ומלווים את עם ישראל בשובו, כאשר הנביא האחרון, מלאכי, מבקש וחוזר כי יש תקווה. יש נביא ושמו אליהו. שיבוא אליהו והוא יגיע, הנה אנוכי, מבטיח אלוהים על ידי הנביא מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותיהם.                                                                                                            

אתם חיזרו למורשת. יש בהחלט עתיד טוב לעם ישראל.

        

דברי הרב דוד לאו על תקופת הנביאים

(מתוך הסרט "מבראשית לקוממיות")

bottom of page