top of page

גלריית ציורים- תקופת השופטים 

ויהי ביום השביעי וישכימו כעלות השחר ויסבו את-העיר כמשפט הזה שבע פעמים רק ביום ההוא סבבו את-העיר שבע פעמים:יהושע ו, טו-טז

press to zoom

ויקהלו כל-עדת בני ישראל שלה וישכינו שם את- אהל מועד והארץ נכבשה לפניהם: יהושע יח,א

press to zoom
44.jpg
44.jpg

ויתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל-שמואל הרמתה: ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה-לנו מלך לשפטנו ככל-הגוים. שמואל א ח, ד-ה

press to zoom

ויהי ביום השביעי וישכימו כעלות השחר ויסבו את-העיר כמשפט הזה שבע פעמים רק ביום ההוא סבבו את-העיר שבע פעמים:יהושע ו, טו-טז

press to zoom
1/9
bottom of page