top of page

דברי הרב דוד לאו

גלריית ציורים- תקופת האבות

(מתוך הסרט "מבראשית לקוממיות")

"אברהם אבינו", "אבי האומה", שני בנים לו, יצחק וישמעאל.

יצחק נבחר להיות הממשיך ובעקבות יצחק יש לו שני בנים,עשו ויעקב.

 

יעקב נבחר להיות הממשיך. ליעקב כאבי האומה שנים עשר בנים. שני עשר בנים מארבע נשים, כאשר בני לאה הם המרכזיים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה יהיה אחר כך בראש השבט, יהודה יהיה אחר כך כממשיך.

 

והנה זוכה גם יעקב מרעיתו רחל לשני בנים, יוסף ובנימין.

 

יוסף כבנו של יעקב, כבן אהוב של רחל, זוכה יוסף גם לברכה מיוחדת, כאשר שני בניו מנשה ואפרים, שנולדים לו בארץ מצרים, לא בארץ האבות, ארץ ישראל. זוכה יוסף, שני הבנים הללו מוגדרים אף הם כשני שבטים ומצטרפים אף הם להשלים את הפאזל המושלם של שנים עשר שבטים שכל אחד ואחד תפקיד לו בחיי האומה.

 

שבט לוי ילווה את בית המקדש, שבט יהודה, שבט הממלכה ובמקביל לו בני יוסף שבט אפרים בממלכת ישראל.

 

bottom of page